หนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญา (Performance Bond)

เพื่อใช้เป็นหลักประกันการปฎิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา รวมถึงเพื่อค้ำประกันการชำระเงิน มูลค่าของหนังสือค้ำประกันจะระบุตามมูลค่าของสัญญา ซึ่งจะเป็นไปตามสัดส่วนร้อยละและแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาหรือแต่ละกรณี
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
  • อัตราค่าธรรมเนียม : ไม่เกิน 2.50% ของวงเงินค้ำประกัน ขั้นต่ำ 500 บาท/ฉบับ/ปี

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่