หนังสือค้ำประกันการประกันผลงาน (Retention Bond)

เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับความเสียหายหรือข้อผิดพลาดของงานที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับความเสียหายหรือข้อผิดพลาด แต่หากผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง) ต้องการรับเงินค่าจ้างเต็มจำนวน ผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง) ต้องวางหลักประกันสำหรับเงินจำนวนดังกล่าวไว้ต่อผู้ว่าจ้าง
  • อัตราค่าธรรมเนียม : ไม่เกิน 2.50% ของวงเงินค้ำประกัน ขั้นต่ำ 500 บาท/ฉบับ/ปี
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถ ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่