ขั้นตอนการดำเนินการออกหนังสือค้ำประกัน

บริการค้ำประกันให้ลูกค้าธนาคาร(ผู้ประกอบการ) ต่อบุคคลอื่นหรือผู้รับผลประโยชน์ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบของเอกสารหนังสือค้ำประกัน หรือ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
  1. ผู้ประกอบการขออนุมัติวงเงินหนังสือค้ำประกัน เพื่อให้ธนาคารพิจารณา
  2. เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว ผู้ประกอบการยื่นคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน
  3. ธนาคารตรวจสอบและพิจารณาคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน
  4. เมื่อธนาคารอนุมัติการออกหนังสือประกันและดำเนินการออกหนังสือค้ำประกันแล้ว ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมและรับหนังสือค้ำประกัน
pM4_1.jpg

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่