การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน (AVAL)

บริการค้ำประกันการจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการชำระเงินตามกำหนดเวลาให้คู่สัญญา
  • อัตราค่าธรรมเนียม : ไม่เกิน 2.50% ของวงเงินค้ำประกัน ขั้นต่ำ 500 บาท/ฉบับ/ปี

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่