การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน (AVAL)

บริการค้ำประกันการจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการชำระเงินตามกำหนดเวลาให้คู่สัญญา
  • อัตราค่าธรรมเนียม : อัตรา 2.50% ต่อปี เรียกเก็บล่วงหน้า ขั้นต่ำ 500 บาท

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่