บริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz

เป็นบริการประกันการส่งออกที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาด Micro และ Small Business โดยสามารถเลือกรูปแบบวงเงินที่คุ้มครองภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการส่งออก โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันตามจำนวนผู้ซื้อที่ ธสน ให้การรับประกัน
 1. ผู้ประกอบการขนาด Micro – Small Business ตามนิยามของ สสว.
 2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และยังไม่มีกรมธรรม์ประกันการส่งออกกับ ธสน.
 3. คุ้มครองสำหรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบ D/P, D/A และ O/A เท่านั้น โดยครอบคลุมผู้ซื้อมากกว่า 133 ประเทศทั่วโลก (พิจารณาตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละประเทศ)
 4. รับประกันสินค้าทุกประเภท ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 5. ระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 180 วันนับจากวันส่งออก
ความเสี่ยงทางการค้า
 • ผู้ซื้อล้มละลาย
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า

ความเสี่ยงทางการเมือง

 • การควบคุมการโอนเงินมายังประเทศไทย
 • การห้ามนำเข้าสินค้าหรือยกเลิกสิทธิที่ผู้ซื้อได้รับในการนำเข้า
 • เกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร

หมายเหตุ : ยกเว้น สงครามนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป (สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

80% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น                                                            
วงเงินรับประกันสูงสุด* เงื่อนไขเทอมการชำระเงิน วงเงินผู้ซื้อต่อราย
(บาท)
ค่าเบี้ยประกันต่อรายผู้ซื้อ (บาท)
2,000,000
บาทต่อกรมกรรม์
สำหรับการค้าขายภายใต้เทอมการชำระเงินแบบ Non L/C ไม่เกิน 90 วัน 100,000 600
200,000 1,200
300,000 1,800
400,000 2,400
500,000 3,000
สำหรับการค้าขายภายใต้เทอมการชำระเงินแบบ Non L/C ไม่เกิน 180 วัน 100,000 1,000
200,000 2,000
300,000 3,000
400,000 4,000
500,000 5,000
หมายเหตุ : *  ธสน. จะให้การรับประกันผู้ซื้อสูงสุด 10 รายต่อกรมธรรม์ รวมถึงกำหนดวงเงินรับประกันสูงสุดสำหรับกลุ่มผู้เอาประกันเท่ากับ 3,000,000 บาท
 
ความเสี่ยงทางการค้า
 • ผู้ซื้อล้มละลาย : ทันที เมื่อมีหลักฐานแน่ชัด
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า : ภายใน 120 วันนับจากวันยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า : ภายใน 30 วัน หลังจากขายสินค้าทอดตลาดได้
ความเสี่ยงทางการเมือง
 • ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
1. เอาประกันยื่นเอกสารขอรับบริการ
    1.1) แบบฟอร์มคำขอรับบริการ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบดังนี้
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท คัดลอกไม่เกิน 90 วัน
 • หนังสือรับรองตรายาง คัดลอกไม่เกิน 90 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดลอกไม่เกิน 90 วัน
 • แบบแสดงตนสำหรับนิติบุคคล
    1.2) แบบฟอร์มคำขออนุมัติวงเงินผู้ซื้อ
2. ธสน. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกัน
3. ผู้เอาประกันชำระค่าเบี้ยประกัน
 

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410