สินเชื่อ EXIM Supplier Financing

สินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคำสั่งซื้อมูลค่าสูงและปริมาณมาก สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น Supplier ของ Sponsor ที่เป็นผู้ส่งออก
 
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
Size Sponsor ลงนาม MOU
กับ EXIM BANK
Sponsor ไม่ลงนาม MOU
กับ EXIM BANK
S Prime Rate-1.10% Prime Rate-0.60%
M Prime Rate-2.10% Prime Rate-1.60%


 
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ EXIM BANK ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 
อัตราค่าธรรมเนียม
Sponsor ลงนาม MOU
กับ EXIM BANK
Sponsor ไม่ลงนาม MOU
กับ EXIM BANK
ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ ธสน. คิดในอัตราสูงสุด 1.25% ของวงเงินอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.50% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
25% ของยอดขายรวมปีล่าสุดของ Supplier
Sponsor ลงนาม MOU
กับ EXIM BANK
Sponsor ไม่ลงนาม MOU
กับ EXIM BANK
สัดส่วนหลักประกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีหลักประกันพร้อม บุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน หลักประกันขั้นต่ำ 35% และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมได้
Supplier Sponsor
 • เป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • เป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออกของ Sponsor (ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์)
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
 • ไม่เคยเป็น NPLs และ/หรือ ปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด หากปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ต้องผ่อนชำระเป็นปกติไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน

 
 • เป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่เป็นผู้ประกอบการ Size L ขึ้นไป
 • รายได้จากการขาย 501 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีวงเงินกับ ธสน. ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
 • เป็นลูกค้ากับ ธสน. มาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประวัติการใช้วงเงินกับ ธสน. เป็นปกติ
 • ไม่เคยเป็น NPLs และ/หรือ ปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด หากปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ต้องผ่อนชำระเป็นปกติไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน
 • สัดส่วนการเบิกกู้สูงสุด ไม่เกิน 90% ของมูลค่า D Invoice
 • ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงิน สูงสุด 180 วัน (Pre+Post)
 • ผู้ค้ำประกันจะต้องมีสัญชาติไทย ร่วมค้ำประกันด้วย
แคมเปญสิทธิประโยชน์ : กรณี Sponsor ลงนาม MOU กับ EXIM BANK
1.สามารถจองวงเงิน Forward Contract สกุล USD ล่วงหน้าในอัตราพิเศษ ดังนี้
 • Buying Sight Bill + 9 stg จาก Counter Rate ของ ธสน.
 • Buying T/T + 6 stg จาก Counter Rate ของ ธสน.
 • Selling -7 stg จาก Counter Rate ของ ธสน.
ทั้งนี้ ได้รับอัตราพิเศษดังกล่าว 1 ปี นับจากวันที่ลงนาม MOU

2. รับ Commission จากรายได้ดอกเบี้ยสะสม เมื่อมี Supplier ตั้งแต่ 1 ราย ขึ้นไป Sponsor ได้รับ Commission ในอัตรา 4% ของรายได้ดอกเบี้ยสะสม
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410