สินเชื่อ EXIM E-Commerce Financing

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการจัดเตรียมสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อส่งออก และ/หรือเงินหมุนเวียนหลังการส่งออก รวมทั้งการสนับสนุนค่าสมัครสมาชิก Platform ค่าจัดทำ Branding และค่าจัดทำ Packaging สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการค้าขายผ่าน E-Commerce Platform (ตามที่ EXIM BANK กำหนด)
สินเชื่อหมุนเวียน
  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน อัตรารับซื้อลดตั๋วส่งออก
ขั้นต่ำ Prime Rate -1.00% Prime Rate -1.75%
สูงสุด Prime Rate +0.50% Prime Rate -0.25%

เงินกู้ยืมระยะสั้น
  อัตราดอกเบี้ย
ขั้นต่ำ Prime Rate +0.25%
สูงสุด Prime Rate +0.50%
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ EXIM BANK ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
 
อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ ธสน. คิดในอัตราสูงสุด 2.25% ของวงเงินอนุมัติ
2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
ประเภทธุรกิจ สินเชื่อหมุนเวียน (Pre+Post) รับซื้อลดตั๋วส่งออก
Trading ไม่เกิน 60 วัน ไม่เกิน 120 วัน
Manufacturing ไม่เกิน 120 วัน
 
เงื่อนไขวงเงินกู้ยืมระยะสั้น
 1. ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 เดือน (ไม่มี Grace Period)
 2. ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารประกอบการเบิกกู้ เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าแรกเข้าสมาชิก หรือค่าสมาชิกรายปี หรือค่าโฆษณา หรือค่าจัดทำ Branding หรือค่าจัดทำ Packaging เป็นต้น
 3. สามารถเบิกกู้ได้ไม่เกิน 80% ของ Package การเป็นสมาชิกในแต่ละ Platform หรือค่าจัดทำ Branding หรือค่าจัดทำ Packaging
 4. เฉพาะสมาชิก Platform Alibaba เท่านั้น
 
ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สินเชื่อหมุนเวียน ในการจัดเตรียมสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อส่งออก รวมถึงเงินหมุนเวียนหลังการส่งออก สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย
 • เงินกู้ยืมระยะสั้น สนับสนุนค่าสมาชิก Platform ค่าจัดทำ Branding และค่าจัดทำ Packaging สูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย
1. หลักประกันขั้นต่ำ 40% (สามารถใช้ บสย. เป็นหลักกันร่วมได้)
2. กรณีขอวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท สามารถใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. ในสัดส่วน 100%
3. ผู้บริหารหลักค้ำประกัน
 1. เป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ส่งออกตาม พ.ร.บ. ของ EXIM BANK
 3. เป็นสมาชิกใน Platform ตามที่ EXIM BANK กำหนด (ปัจจุบันมี 3 Platform ได้แก่ Alibaba Thai Trade และ Amazon)
 4. มีงบการเงินฉบับตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีกำไร (สุทธิ) ปีล่าสุดเป็นบวก
 5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 6. เป็นผู้ประกอบการที่ขายสินค้าไทยบน Platform
ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2566 จนถึง 31 ธันวาคม 2567
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 
 
 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2410-2415, 2802