สินเชื่อเอ็กซิมยกระดับมาตรฐานยางพาราไทย (EXIM Better Rubber Export Financing)

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยาง และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200 ล้านบาท
 
ปีที่ 1-3 กรณีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน กยท. กรณีผู้ประกอบการทั่วไป
ในอุตสาหกรรมยางพารา
ขั้นต่ำ Prime Rate -3.25% Prime Rate -2.50%
สูงสุด Prime Rate -2.00% Prime Rate -1.25%

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศหรือข้อกำหนดของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
•    หลักประกันขั้นต่ำ 35% และผู้บริหารหลัก/ นิติบุคคลค้ำประกัน สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้
 
1. เป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2. เป็นผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
3. เป็นนิติบุคคลที่ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราที่เป็นผู้ส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก หรือผู้รับซื้อสินค้าจากเกษตรกร เช่น น้ำยาง (Latex) ยางก้อนถ้วย (Cup Lump) ยางเครป (Rubber Crepe) ยางแผ่นดิบ (Rubber Sheet) ยางแผ่นรมควัน (Rubber Smoked Sheet) และผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นต้น
4. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
5. มีงบการเงินฉบับตรวจสอบปีปัจจุบันล่าสุด
6. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
7. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ ธสน.
•    ระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา
•    ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 180 วัน (หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ)
•    ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ ธสน. สูงสุดไม่เกิน 1.00% ของวงเงินกู้ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
•    มีเอกสารยืนยันมาตรฐานหรือเครื่องหมาย หรือการตรวจสอบแหล่งกำเนิด (Traceability) เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษกรณีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน กยท. (เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
      −    ใบรับรอง GAP (Good Agricultural Practice) จาก กยท.
      −    ใบรับรอง GMP (Good Manufacturing Practice) จาก กยท.
      −    ใบรับรองและเครื่องหมายมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC)
      −    ใบรับรองและเครื่องหมายมาตรฐาน Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
      −    หลักฐานแสดงการทำ Traceability ตามข้อบังคับ EU Deforestation Regulation (EUDR) 
      −    ใบรับรอง ISO 9001 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ)
      −    ใบรับรอง ISO 14001 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)
      −    ใบรับรอง EcoVadis (ประเมินผลกระทบที่สำคัญในด้านความยั่งยืน)
      −    ใบรับรอง Certificate of origin (หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของกรมการค้าต่างประเทศ)
      −    ใบรับรอง International Automotive Task Force (IATF)
 
●    ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2567

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศหรือข้อกำหนดของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2410-2415, 2802