มาตรการช่วยเหลือพักหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (รหัส 021)

มาตรการช่วยเหลือพักหนี้ตามนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ของกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (รหัส 021) วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยการผ่อนปรนภาระทางการเงินเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และสามารถกลับมาชำระคืนหนี้ให้แก่ธนาคารได้ต่อไปอย่างยั่งยืน
ช่วง 3 เดือนแรก มีให้เลือก 2 แนวทาง
  • กรณีชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากสัญญาเดิม 0.50% ต่อปี
  • กรณีชำระเงินต้นเท่านั้น พักชำระดอกเบี้ย
 
ข้อเสนอเพิ่มเติม กรณีสามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขใหม่ได้เป็นปกติ 3 งวดติดต่อกัน
  • พักชำระหนี้เงินต้น เป็นระยะเวลา 1 ปี (ไม่เกินระยะเวลาโครงการ)
  • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพิ่มเติม 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี (ไม่เกินระยะเวลาโครงการ)
ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่สามารถชำระดอกเบี้ยตามมาตรการงวดใดงวดหนึ่งได้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ
1.    เป็นลูกหนี้ SMEs ปัจจุบันของ ธสน. และปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่
2.    ลูกหนี้ SMEs ที่เป็น NPLs รหัส 021 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
 
  • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2568
  • ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้าโดยตรง เพื่อตรวจสอบรายชื่อว่าเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการได้ที่สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410