สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์ไทย/เชนไทย (Loan for Thai Franchise / Thai Chain Buyers)

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ไทยเพื่อนำไปเปิดให้บริการในต่างประเทศ หรือว่าจ้างเชนไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
  • อัตราดอกเบี้ย
    • สกุลดอลลาร์สหรัฐ  : ไม่ต่ำกว่า LIBOR+3.5% ต่อปี
    • สกุลบาท : ไม่ต่ำกว่า Prime Rate ต่อปี
  • Front-end Fee : 1.0% ของวงเงินกู้ 
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
วงเงินสินเชื่อระยะยาว พิจารณาตามความเหมาะสม
พิจารณาตามความเหมาะสม
  • เป็นนิติบุคคลไทยหรือต่างประเทศ
  • ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้ขายแฟรนไชส์/เจ้าของเชน
  • มีฐานะทางการเงินดี
ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกินระยะเวลาของสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์/สัญญาว่าจ้างเชน
 

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111
สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
- สำนักงานผู้แทนในย่างกุ้ง โทร +95 (1) 389 528-9 ext. 8612
- สำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ โทร +856 21 222 726
- สำนักงานผู้แทนในพนมเปญ โทร +855 23 999 224