บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อใน CLMV (EXIM Loan for CLMV Buyer)

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม สำหรับใช้ในการนำเข้าสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย
  • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ : LIBOR+4.0% ต่อปี
  • Front-end Fee : 0.25% ของวงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อราย สูงสุดไม่เกิน 85% ของมูลค่าสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย
พิจารณาตามความเหมาะสม
  • เป็นผู้ประกอบการใน CLMV ที่มีการซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย
  • เป็นนิติบุคคลจัดตั้งมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • มีผลประกอบการดี มีกำไรสุทธิติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีล่าสุด และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีล่าสุด
ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี
 

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111
สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
- สำนักงานผู้แทนในย่างกุ้ง โทร +95 (1) 389 528-9 ext. 8612
- สำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ โทร +856 21 222 726
- สำนักงานผู้แทนในพนมเปญ โทร +855 23 999 224