สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจครบวงจร (EXIM Supply Chain Financing Solution)

เสริมสภาพคล่อง SMEs ในเครือข่ายธุรกิจ (Supply Chain) ของผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ควบคู่กับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายธุรกิจของผู้ส่งออกสินค้า และบริการของไทย

แคมเปญสิทธิประโยชน์สำหรับ Sponsor :
 • รับเครดิตเงินคืนจากรายได้ ดอกเบี้ยสะสมสูงสุด 3%
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.75% ต่อปี
 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 0.25% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • จองวงเงิน Forward Contract สกุลเงิน USD ล่วงหน้าในอัตราพิเศษ
แคมเปญสิทธิประโยชน์สำหรับ Supplier :
 • ฟรีค่าธรรมเนียมมาตรฐานทุกรายการนาน 12 เดือน นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติวงเงิน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Sponsor Supplier
 • -             


                                                                                           
                                                                                                                           
 • อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยที่ Sponsor ได้รับ
 • เริ่มต้น Prime Rate -2.75% ต่อปี

 
Sponsor Supplier
 • Sponsor กรอบวงเงินสูงสุด 500 ล้านบาท
 • Supplier วงเงินสูงสุด 30% ของยอดขายรวมปีล่าสุด
Sponsor Supplier
 • -   
     
 • บุคคล หรือ นิติบุคคลค้ำประกันในทุกกรณี
 • สามารถใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. และ/หรือ หลักประกันอื่น ๆ ร่วมกับบุคคล หรือ นิติบุคคลค้ำประกันวงเงิน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
  • กรณี จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบัญชีออมทรัพย์เป็นหลักประกันวงเงิน จะต้องไม่ใช้บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีสำหรับการโอนชำระเงินค่าสินค้า
Sponsor Supplier
 • Sponsor เป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออก หรือผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคาร
 • Sponsor ต้องมีรายได้จากการขายขั้นต่ำ 500 ล้านบาทขึ้นไป
 • Supplier ต้องได้รับการคัดเลือกจาก Sponsor โดยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับ Sponsor ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • Supplier มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • Supplier ผลประกอบการ และส่วนของผู้ถือหุ้นปีล่าสุดเป็นบวก
 • Sponsor และ Supplier เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • Sponsor และ Supplier ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ตามนิยาม ธปท.
 • ไม่เคยเป็น NPLs และ/หรือปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด หากเคยเป็น NPLs หรือปรับโครงสร้างหนี้ต้องผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน
Sponsor Supplier
 • Sponsor ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจครบวงจรกับ ธสน. ที่ดำเนินการผ่านระบบ SCF Platform
 • กำหนดให้ Sponsor และ Supplier เปิดบัญชีทำธุรกรรมกับ ธสน. โดย Sponsor ให้ความยินยอมให้ ธสน. ตัดบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าให้กับ Supplier และ Supplier ต้องยินยอมให้ ธสน. สามารถหักบัญชีเพื่อชำระคืนเงินกู้ได้
 • สัดส่วนเบิกกู้สูงสุด 90% ของมูลค่า Invoice และ Invoice ดังกล่าว จะต้องได้รับการยืนยันจาก Sponsor ผ่านระบบ SCF Platform ที่ให้บริการผ่าน ธสน.
 • กำหนดให้ Sponsor และ Suppliers เปิดบัญชีทำธุรกรรมกับ ธสน. โดย Sponsor ให้ความยินยอมให้ ธสน. ตัดบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าให้กับ Supplier และ Supplier ต้องยินยอมให้ ธสน. สามารถหักบัญชีเพื่อชำระคืนเงินกู้ได้

 
 
 • ระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงินไม่เกิน 180 วัน (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจ)
• ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2567
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2410-2415, 2802