สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจครบวงจร (EXIM Supply Chain Financing Solution)

สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งมอบสินค้าของผู้ประกอบการ (Supplier) และเป็นบริการเพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้า เรียกเก็บค่าสินค้ากับผู้ค้ารายใหญ่ (Sponsor) ผ่านทางระบบ SCF Platform
Sponsor Supplier
 • -                                                
 • อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยของ Sponsor
Sponsor Supplier
 • กรอบวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
 • วงเงินสินเชื่อของ Supplier สูงสุดไม่เกิน 30% ของยอดขายรวมปีล่าสุด
Sponsor Supplier
 • -                                                                                                                           
 • บุคคล หรือ นิติบุคคลค้ำประกัน
 • จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน (Operating Account)
Sponsor Supplier
 • ต้องมีรายได้จากการขายขั้นต่ำ 1,000 – 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประวัติการซื้อขายสินค้ากับ Sponsor ขั้นต่ำ 1 ปี
 • ผลประกอบการ และส่วนของผู้ถือหุ้นปีล่าสุดเป็นบวก
 • เป็นนิติบุคคลไทย
 • ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตาม พรบ. ของ ธสน.
 • Sponsor และ Supplier ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ตามนิยาม ธปท.
 • ไม่เคยเป็น NPLs หากเคยเป็น NPLs ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ และผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 12 งวด ติดต่อกัน
Sponsor Supplier
 • Sponsor ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ SCF Platform กับ ธสน.
 • กำหนดให้ Sponsor และ Suppliers เปิดบัญชีทำธุรกรรมกับ ธสน. โดย Sponsor ให้ความยินยอมให้ ธสน. ตัดบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าให้กับ Suppliers และ Suppliers ต้องยินยอมให้ ธสน. สามารถหักบัญชีเพื่อชำระคืนเงินกู้ได้
• สัดส่วนการเบิกกู้สูงสุด ไม่เกิน 90% ของมูลค่า Invoice หรือพิจารณาตามความเหมาะสม และ Invoice ดังกล่าว จะต้องได้รับการยืนยันจาก Sponsor ผ่านระบบ SCF Platform
• กำหนดให้ Sponsor และ Suppliers เปิดบัญชีทำธุรกรรมกับ ธสน. โดย Sponsor ให้ความยินยอมให้ ธสน. ตัดบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าให้กับ Suppliers และ Suppliers ต้องยินยอมให้ ธสน. สามารถหักบัญชีเพื่อชำระคืนเงินกู้ได้

 
ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2410-2415, 2802