สินเชื่อเพื่อพัฒนาประเทศ

เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อให้ผู้ลงทุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ โครงการสื่อสารและโทรคมนาคม นำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการส่งออก หรือลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในระยะยาว
ไม่เกิน 10 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละกิจการ
  • ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน
  • ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
  • ผลการดำเนินงานของกิจการ
  • งบการเงินและ Bank Statement
  • หลักประกัน

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่