No data found

สินเชื่อเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ

เป็นบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจก่อสร้างในต่างประเทศซึ่งรวมไปถึงธุรกิจรับจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคาร ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค เป็นต้น

เป็นบริการสนับสนุนทางการเงินแก่นักลงทุนไทยเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศ (Project Company) โดยโครงการจะต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

เป็นบริการสนับสนุนทางการเงินแก่นักลงทุนไทยในการลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศ

เป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนำเงินไปซื้อเรือทั้งเรือใหม่และเรือเก่า เพื่อสนับสนุนให้ใช้เรือไทยแทนการใช้บริการเรือจากต่างประเทศ

เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อให้ผู้ลงทุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ โครงการสื่อสารและโทรคมนาคม นำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการส่งออก หรือลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในระยะยาว

เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อให้ผู้ลงทุนโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เช่น โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล นำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการร่วมกับการใช้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาประเทศ