ธสน. ได้จัดทำและเผยแพร่วารสาร EXIM E-NEWS ให้แก่สมาชิกทาง E-mail และเว็บไซต์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมของ ธสน. ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ สมัครสมาชิก EXIM E-NEWS กรุณา คลิกที่นี่