ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

ผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางสาวศนิสา พลังตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายชลัช รัตนบุญนิธิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางเศรษฐสุดา ตุลยธัญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 01/01/2567