ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

ผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการ

ดร.เบญจรงค์  สุวรรณคีรี
รองกรรมการผู้จัดการ

นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง
รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายอิทธิพล  เลิศศักดิ์ธนกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางสาวศนิสา พลังตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายชลัช รัตนบุญนิธิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางสาวนารีมาลย์   เจียงประดิษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 03/02/2564