ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

ผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการ

นางวรรธนา มงคลศรี
รองกรรมการผู้จัดการ

นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง
รองกรรมการผู้จัดการ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร
รองกรรมการผู้จัดการ

นายชนะ บุณยะชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางขวัญใจ  เตชเสนสกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายอิทธิพล  เลิศศักดิ์ธนกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 03/02/2564