นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

คณะกรรมการธนาคาร

ประธานกรรมการ

นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
นายกีรติ รัชโน
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
 • รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
 • กระทรวงพาณิชย์
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

 • เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

 • อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • กระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

 • กรรมการผู้จัดการ
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 01/11/2562