คณะกรรมการธนาคาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง


ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม


ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
ประธานกรรมการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดนโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และ
กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กรรมการกำกับความเสี่ยง

ตั้งแต่วันที่ 28/01/2563