คณะกรรมการธนาคาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการคลัง
แทนผู้อำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกลยุทธ์และนวัตกรรม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมาย และประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการกลยุทธ์และนวัตกรรม
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ
กรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา คณะ​กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายที่สำคัญ และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ธสน. รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลประกอบการของ ธสน. และการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
  2. ทบทวนและอนุมัติแผนวิสาหกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ ธสน. รวมทั้งดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
  3. กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินกิจการอื่นๆ
  4. กำหนดคุณสมบัติ ประเภทสินค้า บริการ และลักษณะการประกอบการของผู้ส่งออก ผู้ซื้อ และผู้ลงทุนที่สมควรได้รับการสนับสนุน
  5. ประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
  6. ดูแลให้ระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือและได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
  7. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
  8. ดูแลให้มีระบบป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  9. ดูแลการปฏิบัติงานของ ธสน. ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  10. ไม่เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของ ธสน.

ณ วันที่ 13/03/2567