คณะกรรมการธนาคาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการคลัง
แทนผู้อำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการบริหาร
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกลยุทธ์และนวัตกรรม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมาย และประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกลยุทธ์และนวัตกรรม
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายที่สำคัญ และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ธสน. รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลประกอบการของ ธสน. และการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
  2. ทบทวนและอนุมัติแผนวิสาหกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ ธสน. รวมทั้งดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
  3. กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินกิจการอื่นๆ
  4. กำหนดคุณสมบัติ ประเภทสินค้า บริการ และลักษณะการประกอบการของผู้ส่งออก ผู้ซื้อ และผู้ลงทุนที่สมควรได้รับการสนับสนุน
  5. ประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
  6. ดูแลให้ระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือและได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
  7. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
  8. ดูแลให้มีระบบป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  9. ดูแลการปฏิบัติงานของ ธสน. ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  10. ไม่เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของ ธสน.

ณ วันที่ 17/03/2566