บริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เป็นบริการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าที่มีรายรับ/รายจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าสามารถบริหารต้นทุน/รายได้ และบริหารผลกำไรได้

1. การทำธุรกรรมต้องมีวงเงิน Forward Contract กับธนาคาร
2. ผู้ซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องมีธุรกรรมรองรับการซื้อขายหรือมียอดประมาณการธุรกรรมรองรับการซื้อขาย และสามารถแสดงเอกสารต่อธนาคาร ณ วันที่ทำสัญญา
3. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไม่สามารถยกเลิกการส่งมอบได้ หากต้องการยกเลิกจะมีการคำนวณและชำระส่วนต่างระหว่าง Forward Rate กับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ ขณะนั้น

ข้อจำกัด Forward Contract เป็นสัญญาที่เป็นภาระผูกพัน เมื่อถึงวันส่งมอบ หากอัตราแลกเปลี่ยนตลาดสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในสัญญา จะไม่สามารถเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนตลาดได้

ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่