Export Bill under L/C

เป็นบริการที่ธนาคารรับตรวจหรือรวบรวมเอกสารส่งออกให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ L/C กำหนด หลังจากที่ผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าออกและนำเอกสารมายื่นต่อธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารจะทำการส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารผู้เปิด L/C
  • กรณีธนาคารรับซื้อเอกสารส่งออก ธนาคารจะรับซื้อด้วยอัตราแลกเปลี่ยน Export sight bill โดยธนาคารจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยให้ 7 วัน กล่าวคือ หากธนาคารผู้เปิด L/C ชำระเงินมาภายใน 7 วันนับจากวันเข้าบัญชี ลูกค้าไม่ต้องชำระดอกเบี้ย แต่หากได้รับชำระเกินกว่า 7 วัน ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 8 นับจากวันเข้าบัญชีจนถึงวันที่ได้รับชำระหนี้จากต่างประเทศ
  • กรณีลูกค้าขอให้ธนาคารส่งเอกสารไปเรียกเก็บ เมื่อสามารถเรียกเก็บเงินได้แล้ว ธนาคารจะเข้าบัญชีให้กับลูกค้าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน T/T

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่