• กด 1 อายัดเช็ค
   

  กด 1 อายัดเช็ค

  กรณีทำเช็คหาย ลูกค้าแจ้งอายัดเช็ค เพื่อให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คที่ขออายัด ธนาคารไม่มีค่าใช้จ่ายในการอายัดเช็ค

 • กด 2 บริการ EXIM Phone Banking

  ให้บริการลูกค้าในการสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
   
  กด 2 บริการ EXIM Phone Banking
 • กด 3 คลินิกให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และ กิจกรรมอบรมสัมมนาของธนาคาร
   

  กด 3 คลินิกให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และ กิจกรรมอบรมสัมมนาของธนาคาร

  ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการส่งออก รวมถึงข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ ธสน. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เริ่มต้นส่งออกได้ หรือขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้น

 • กด 4 ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับ คำแนะนำการเบิกใช้วงเงิน

  ให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อขอเบิกรับเงินตามวงเงินสินเชื่อ อาทิ แบบฟอร์มตั๋วสัญญาใช้เงิน แบบฟอร์มสัญญารับชำระหนี้

   
  กด 4 ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับ คำแนะนำการเบิกใช้วงเงิน
 • กด 5 สอบถามการใช้บริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์
   

  กด 5 สอบถามการใช้บริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์

  ให้คำแนะนำลูกค้าของ ธสน. ที่มีข้อสงสัยในการใช้บริการ My EXIM application และ บริการ E-Service

 • กด 6 ติดต่อ Operator

   
  กด 6 ติดต่อ Operator