ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร สายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
04/08/2564
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการตลาดและการเงินที่ได้กำหนดไว้
2. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า นำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่น่าพึงพอใจ
3. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายของผู้ประกอบการ SME รวมถึงการนำเสนอการให้บริการแบบ Integrated Solution ทั้งการเงิน การับประกัน Market Intelligence เครือข่าย หลักสูตรบ่มเพาะ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
4. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการบริหารจัดการสาขา ทั้งด้านโครงสร้าง ทิศทาง และขับเคลื่อน การวางแผนกลยุทธ์การตลาดของสาขา ผ่านการศึกษาอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละโซนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน
5. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ และการกำหนดโครงสร้าง การให้สินเชื่อ เพื่อให้การนำเสนอขออนุมัติสินเชื่อเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรัดกุม
6. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการเยี่ยมเยียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และสถาบันการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการตลาดสินเชื่อ
7.เป็นตัวแทนของธนาคารในการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในต่างประเทศ
8. เป็นคณะกรรมการต่างๆ ในธนาคาร เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และการตลาด  ทำงาน Industry Rating เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด SME ไม่น้อยกว่า 15 ปี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารฝ่ายงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความเข้าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และยุทธศาสตร์ของธนาคาร
4. มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 
  ผู้สนใจในตาแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความจำนงได้ที่
                    กนิษฐศรี ทองสมุย ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-3700 ต่อ 2001               หรือ อีเมล์ Kanitsrit@exim.go.th