Relationship Officer /Manager
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการเป็น Single Contact Point เพื่อนำเสนอการให้บริการแบบ Integrated Solution ทั้งการสนับสนุนทางการเงิน การเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน, การรับประกัน,Market Intelligence, เครือข่ายในกลุ่มประเทศเป้าหมาย, และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากหน่วยงานพันธมิตร
 • สร้างความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า นำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่น่าพึงพอใจ
 • สร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายของ National Champions และผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อการประชาสัมพันธ์โอกาสทางการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในประเทศเป้าหมาย
 • สร้างอุปสงค์ปลายทางเพื่อเปิดโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศใหม่ ผ่านผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุน และเครือข่าย เช่น Pull Financing, การ Structure ดีล, และการทำ Business Matching โดยอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานทีมไทยแลนด์ ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสเปิดตลาด
 • ทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดใหญ่ ในการวิเคราะห์ความเป็นได้ในเชิงลึกของ Integrated Solution ออกแบบ Business Case และรายงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรเพื่อขออนุมัติ ตลอดจนนำเสนอและส่งมอบให้แก่ลูกค้า
 • จัดทำบันทึกขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ และนำเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา และการขอแก้ไขสัญญา ติดตามการเซ็นสัญญา และติดตามการตั้งวงเงินให้เรียบร้อย ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้วงเงินได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ 
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดสินเชื่อหรือวิเคราะห์สินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี
Credit Analyst
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 • ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของการสอบทานข้อมูลที่จัดทำ/นำเสนอ โดยฝ่ายงานการตลาด
 • ตรวจทานความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล นำสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปประเด็นความเสี่ยงและประเด็นพิจารณา
 • ดูแลการตรวจสอบการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสินเชื่อของธนาคาร
 • ตรวจทานการนำเสนอวิธีลดความเสี่ยงและสรุปความเห็นของฝ่ายเพิ่มเติม ประกอบบันทึกเสนอขออนุมัติ
 • ตรวจทานการจัดทำฐานข้อมูลอ้างอิงอุตสาหกรรมเฉพาะในส่วนของข้อมูลทางการเงิน(Financial Benchmarking)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ หรือวิเคราะห์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ / Project Finance / สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ