แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ ธสน. ปี 2560-2562 และแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธสน. ปี 2560

เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ ธสน. “บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) จึงเห็นควรดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงานประจำวัน (CSR in process) อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานทดแทน, การรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า, การร่วมมือกับลูกค้าธนาคารดำเนินกิจกรรม CSR รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่เน้นการช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งที่ธนาคารมีให้กับชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ (CSR after process) ทั้งการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่ธนาคารมี มาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs, ผู้ส่งออกและผู้สนใจทั่วไป ทั้งในการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศผ่านสื่อต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในชุมชนและสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารดำเนินกิจกรรมด้าน CSR 

ในปี 2560 ได้มีการกำหนด Theme ในการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR เพื่อให้เกิดความชัดเจน ได้แก่ Theme: “ตามรอยพ่อ” ด้านการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 • วัตถุประสงค์ของแผนงาน

  1
  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานทดแทน
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ส่งออก
  3. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในชุมชน และสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้มีวิชาชีพและสามารถเลี้ยงตนเองได้
  4. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
  5. เพื่อสนองพระราชดำริและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  6. เพื่อส่งเสริมให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • แผนปฏิบัติการด้าน CSR

  2
  1. รณรงค์ให้พนักงานในฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการพลังงานทดแทน ผู้ส่งออก SMEs และ Start up
  3. ร่วมกับลูกค้าของธนาคารดำเนินกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “เติมน้ำใจให้ชุมชน”
  4. กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs
  5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ วารสาร EXIM E-NEWS, 
      เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.exim.go.th
  6. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับกระทรวงการคลัง
  7. โครงการ CSR อื่นๆ ได้แก่
  • ​โครงการ “ทุน EXIM เพื่อช่างฝีมือพระดาบส”
  • โครงการ “แหล่งความรู้ คู่ชุมชน” (โครงการต่อเนื่องจากปี 2559)
  • โครงการ “ทุนชีวิต” (โครงการต่อเนื่องจากปี 2559)