ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิ้นธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2555
2 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิ้นมิถุนายน 2555 30 มิถุนายน 2555
3 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิ้นธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2554
4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิ้นมิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2554
5 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิ้นธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2553
6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิ้นมิถุนายน 2553 30 มิถุนายน 2553
7 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิ้นธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2552
8 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิ้นมิถุนายน 2552 30 มิถุนายน 2552