บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ

เป็นบริการที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางการค้า รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน และให้เครดิตทางการค้าแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
  • ชื่อ ที่อยู่ ประเภทของกิจการ ลักษณะของธุรกิจ วันที่ก่อตั้ง และจำนวนพนักงานของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
  • แนวโน้มกิจการของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
  • ประวัติการชำระเงินผ่าน ธสน. (ถ้ามี)
  • อันดับความน่าเชื่อถือจาก ธสน.
  • ความเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต่อวงเงินและเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสมต่อผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
ลดความเสี่ยงในการทำการค้าของผู้ส่งออก เนื่องจากสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาทำการค้ากับผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ และกำหนดวงเงินที่ควรค้าขายได้ด้วยตนเอง (Self-insurance)
  • 4,000 บาท/ราย
หมายเหตุ : ผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงแล้วภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันประเมิน ผู้ส่งออกสามารถนำผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อดังกล่าวเข้ามาขอรับบริการประกันการส่งออกระยะสั้นได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าวิเคราะห์ข้อมูล

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน
อีเมล : [email protected]
โทร. 0 2169 9999 ต่อ 3935-3944