EXIM Sure ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ D/P, D/A และ O/A

EXIM SURE เป็นบริการรับประกันราย Shipment โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกมาแจ้งการส่งออกทุกครั้งที่มีการส่งออก และชำระค่าเบี้ยประกันเป็นราย Transaction ตามการรับประกันจริง ซึ่งบริการนี้จะเหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการให้ ธสน. เป็นผู้ช่วยติดตามดูแลการส่งออก และการใช้วงเงินทุกครั้งอย่างใกล้ชิด รวมทั้งช่วยติดตามหนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินล่าช้าเกินกว่ากำหนด ตลอดจนจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ส่งออก ในกรณีไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า
 1. คุ้มครองได้ทุกเทอมการชำระเงิน ทั้ง D/P, D/A และ O/A โดยครอบคลุมผู้ซื้อมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
 2. ระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 180 วันนับจากวันส่งออก
 3. รับประกันสินค้าทุกประเภท ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการส่งออกจากประเทศไทย
 4. ความคุ้มครองมีผลทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
ความเสี่ยงทางการค้า
 • ผู้ซื้อล้มละลาย
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า
ความเสี่ยงทางการเมือง
 • การควบคุมการโอนเงินจากประเทศผู้ซื้อมายังประเทศไทย
 • การห้ามนำเข้าสินค้า หรือยกเลิกสิทธิที่ผู้ซื้อได้รับการนำเข้า
 • การเกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร
 • ความเสี่ยงทางการค้า 85% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ความเสี่ยงทางการเมือง 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ
 • 2,000 บาท/ราย/ปี
อัตราค่าเบี้ยประกัน
 • เริ่มต้นตั้งแต่ 0.330% ของมูลค่าที่รับประกัน
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำสำหรับ 1 รายการ เท่ากับ 300 บาท
ความเสี่ยงทางการค้า
 • กรณีผู้ซื้อล้มละลาย : ทันที เมื่อมีหลักฐานแน่ชัด
 • กรณีผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า : ภายใน 120 วัน นับจากวันยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
 • กรณีผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า : ภายใน 30 วัน หลังจากขายสินค้าทอดตลาดได้
ความเสี่ยงทางการเมือง
 • ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน
อีเมล : [email protected]
โทร. 0 2169 9999 ต่อ 3935-3944