EXIM4SMEs

EXIM 4 SMEs เป็นการให้บริการประกันการส่งออกสำหรับผู้ส่งออก SMEs ที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี ด้วยเบี้ยประกันถูก ขั้นตอนการอนุมัติที่รวดเร็ว พร้อมอัตราความคุ้มครองสูงถึง 90%
 1. สำหรับผู้ส่งออกรายย่อยที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี
 2. คุ้มครองสำหรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบ D/P, D/A และ O/A เท่านั้น โดยครอบคลุมผู้ซื้อมากกว่า 135 ประเทศทั่วโลก
 3. รับประกันสินค้าทุกประเภท ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการส่งออกจากประเทศไทย ยกเว้นสินค้าเน่าเสียง่าย
 4. ระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งออก
 5. ความคุ้มครองมีผลทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
ความเสี่ยงทางการค้า
 • ผู้ซื้อล้มละลาย
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า
ยกเว้น
กรณีส่งออกสินค้าเน่าเสียง่าย : ไม่คุ้มครองกรณีผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า

ความเสี่ยงทางการเมือง

 • การควบคุมการโอนเงินมายังประเทศไทย
 • การห้ามนำเข้าสินค้าหรือยกเลิกสิทธิที่ผู้ซื้อได้รับในการนำเข้า
 • เกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร

หมายเหตุ : ยกเว้น สงครามนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป (สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

อัตราความคุ้มครอง
 • ความเสี่ยงทางการค้า 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ความเสี่ยงทางการเมือง 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น

วงเงินรับประกันสูงสุด

ขึ้นอยู่กับมูลค่าทำประกัน ดังนี้

มูลค่าทำประกัน
วงเงินรับประกันสูงสุด*
(ล้านบาท)
 • มากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
40.0
 • มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
15.0
 • ไม่เกิน 50 ล้านบาท
8.0

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินรับประกันสูงสุดในบางอุตสาหกรรม
ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ
 • 1,000 บาท/ราย/ปี

อัตราค่าเบี้ยประกัน

ขึ้นอยู่กับมูลค่าทำประกัน ดังนี้

มูลค่าทำประกัน วงเงินรับประกันสูงสุด*
(ล้านบาท)
 • มากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
เริ่มต้น 0.35%
 • มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
เริ่มต้น 0.38%
 • ไม่เกิน 50 ล้านบาท
เริ่มต้น 0.44%

ค่าเบี้ยประกันที่เรียกเก็บจะไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกแบ่งชำระล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส/ราย 6 เดือน หรือรายปีได้
ความเสี่ยงทางการค้า
 • ผู้ซื้อล้มละลาย : ทันที เมื่อมีหลักฐานแน่ชัด
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า : ภายใน 120 วันนับจากวันยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า : ภายใน 30 วัน หลังจากขายสินค้าทอดตลาดได้
ความเสี่ยงทางการเมือง
 • ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
 1. ผู้ส่งออกติดต่อขอรับบริการประกันการส่งออก
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอรับบริการประกันการส่งออก ใบคำขออนุมัติวงเงินผู้ซื้อ และจัดเตรียมเอกสาร ประกอบคำขอรับบริการฯ
 3. ยื่นแบบฟอร์มฯ และเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ พร้อมกับชำระค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อมายัง ธสน.
 4. ธสน. ดำเนินการอนุมัติกรมธรรม์ และวงเงินผู้ซื้อ โดยจะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ส่งออกทราบ
 5. ผู้เอาประกันชำระค่าเบี้ยประกันตามเกณฑ์ที่กำหนด
 6. ผู้เอาประกันแจ้งการส่งออกเป็นรายเดือน
 7. ผู้เอาประกันติดตามการชำระเงินของผู้ซื้ออย่างใกล้ชิด และหากผู้ซื้อยังไม่มีการชำระเงินตามกำหนด ให้จัดทำรายงานแจ้งผลการชำระเงินล่าช้า (Overdue Report) และส่งมายัง ธสน. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 8. ผู้เอาประกันสามารถยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า
No Claim Bonus 5%

หมายเหตุ : ธสน. ไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันในปีกรมธรรม์
                       โดยผู้เอาประกันจะต้องต่ออายุกรมธรรม์  และปฏิบัติตามเงื่อนไขกรมธรรม์

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3935-3942