ECI Online

ระบบ ECI Online เป็นช่องทางในการบริการประกันการส่งออกผ่าน Web Application ให้แก่ผู้ส่งออกที่ถือกรมธรรม์กับธสน.
โดยระบบจะแสดงรายละเอียดกรมธรรม์ และสามารถทำรายการต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา

เป็นผู้ส่งออกที่ถือกรรมธรรม์กับธสน.
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน
โทร 0 2617 2111 ต่อ 3910-3927