ผลิตภัณฑ์และบริการ

เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ เพื่อหมุนเวียนในกิจการ และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงทางอ้อม

เงินกู้ยืมระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการเพื่อซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือต่อเติมปรับปรุงโรงงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยลดต้นทุน

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ไทยเพื่อนำไปเปิดให้บริการในต่างประเทศ หรือว่าจ้างเชนไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ