บริการประกันการส่งออกระยะสั้น

เป็นบริการประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศซึ่งเกิดจากความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมือง สำหรับกำหนดระยะเวลาชำระเงินไม่เกิน 180 วันนับจากวันส่งออก โดย ธสน. จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ส่งออกในอัตราความคุ้มครองสูงสุดถึง 90%

EXIM FLEXI เป็นบริการรับประกันแบบเหมาจ่าย โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกจัดทำรายงานแจ้งมูลค่าการส่งออกรวม แทนการแจ้งการส่งออกเป็นราย Shipment ต่อ ธสน. และจัดทำรายงานการชำระเงินล่าช้าต่อ ธสน. ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริการนี้จะเหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่มีประสบการณ์ในการส่งออกมานาน

EXIM SURE เป็นบริการรับประกันราย Shipment โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกมาแจ้งการส่งออกทุกครั้งที่มีการส่งออก และชำระค่าเบี้ยประกันเป็นราย Transaction ตามการรับประกันจริง ซึ่งบริการนี้จะเหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการให้ ธสน. เป็นผู้ช่วยติดตามดูแลการส่งออก และการใช้วงเงินทุกครั้งอย่างใกล้ชิด รวมทั้งช่วยติดตาม

EXIM SURE เป็นบริการรับประกันราย Shipment โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกมาแจ้งการส่งออกทุกครั้งที่มีการส่งออก และชำระค่าเบี้ยประกันเป็นราย Transaction ตามการรับประกันจริง ซึ่งบริการนี้จะเหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการให้ ธสน. เป็นผู้ช่วยติดตามดูแลการส่งออก และการใช้วงเงินทุกครั้งอย่างใกล้ชิด

EXIM 4 SMEs เป็นการให้บริการประกันการส่งออกสำหรับผู้ส่งออก SMEs ที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี ด้วยเบี้ยประกันถูก ขั้นตอนการอนุมัติที่รวดเร็ว พร้อมอัตราความคุ้มครองสูงถึง 90%

บริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว

เป็นบริการรับประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญาสำหรับการส่งออกสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย รวมถึงการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยผู้เอาประกันจะได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญา ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมือง

บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน

บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน (Investment Insurance) หมายถึง การประกันความเสี่ยงทางการเมืองจากการที่โครงการลงทุนของผู้ลงทุนได้รับความเสียหายในการดำเนินนโยบาย กฎระเบียบ หรือการดำเนินการใดๆ ของรัฐบาลประเทศที่ผู้ลงทุนไปลงทุน ตลอดจนภัยทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อโครงการลงทุนของผู้ลงทุน

บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ

เป็นบริการที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางการค้า รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน และให้เครดิตทางการค้าแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ