EXIM BANK ร่วมประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าในเอเชีย ครั้งที่ 25

วันที่ประกาศ 08 พฤศจิกายน 2562
EXIM BANK ร่วมประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าในเอเชีย ครั้งที่ 25
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมการประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าในเอเชีย ครั้งที่ 25  (Asian EXIM Banks Forum) ซึ่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่เป็นสมาชิก รวมทั้ง EXIM BANK ของไทย จำนวนรวม 11 ประเทศ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ในฐานะผู้สังเกตการณ์ถาวร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ก้าวสู่ทศวรรษใหม่: บทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่มุ่งเน้นเชิงรุก มีความคล่องตัวและยั่งยืน ภายใต้ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง” โดยสมาชิกส่วนใหญ่รวมถึง EXIM BANK ได้มีการปรับบทบาทองค์กรให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน เชื่อมโยงการบูรณาการกับภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและของโลก ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเร็วๆ นี้