EXIM BANK จัดงาน “CG WHITE DAY 2562” แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2562
EXIM BANK จัดงาน “CG WHITE DAY 2562” แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน EXIM BANK ร่วมกันปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์ในโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “CG WHITE DAY” ประจาปี 2562 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยมีตัวแทนจากองค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมเป็นสักขีพยาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง