EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน

วันที่ประกาศ 09 พฤษภาคม 2565
EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวบุษกร ยอเกียรติยศ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง