EXIM BANK จับมืออัลเตอร์วิมสร้าง Green Supply Chain นำผู้ประกอบการต้นน้ำถึงปลายน้ำสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและโลกที่ยั่งยืน

วันที่ประกาศ 07 พฤษภาคม 2567

EXIM BANK จับมืออัลเตอร์วิมสร้าง Green Supply Chain นำผู้ประกอบการต้นน้ำถึงปลายน้ำสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและโลกที่ยั่งยืน
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง