EXIM BANK จับมือมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ทัณฑสถานหญิงกลาง และลูกค้าธนาคาร สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบางเริ่มต้นและขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกได้

วันที่ประกาศ 04 กันยายน 2566
EXIM BANK จับมือมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ทัณฑสถานหญิงกลาง และลูกค้าธนาคาร
สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบางเริ่มต้นและขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง