EXIM BANK สำรวจความต้องการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

วันที่ประกาศ 05 กันยายน 2562
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างประเทศร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อไป 
ร่วมตอบแบบสอบถาม