ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษ

วันที่ประกาศ 05 กันยายน 2562
เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ
ผู้สั่งจ่าย :    โปรดสั่งจ่ายเช็คด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อความ เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย    และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปลอมแปลงเช็ค

ลูกค้าผู้ทรงเช็ค : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป เช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ให้นำฝากเฉพาะที่ธนาคาร    เจ้าของเช็คเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย