โครงการเติมน้ำใจให้ชุมชน ร่วมกับ L Solar 1

วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2560

EXIM BANK ร่วมกับบริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด จัดทําโครงการ CSR
ส่งเสริมการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ จ.ปราจีนบุรี

 

csr60_1_1.png
 
นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล (ซ้าย) ผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิบูล พิบูลธรรม (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด (L Solar 1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มล็อกซเล่ย์ ซึ่งเป็นลูกค้าของ EXIM BANK มอบทุนการศึกษาจํานวน 25 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญวันเด็กแห่งชาติ รวมจํานวนเงิน 82,500 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “เติมน้ำใจให้ชุมชน” ของ EXIM BANK ร่วมกับลูกค้าธนาคาร ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยมีนายกสิณษฏ์ เงินนา (กลาง) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560

 

EXIM BANK ร่วมกับบริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด จัดทําโครงการ CSR
ส่งเสริมการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จ.ปราจีนบุรี

 
csr60_1_2.png
 
นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล (ขวา) ผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิบูล พิบูลธรรม (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด (L Solar 1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มล็อกซเล่ย์ ซึ่งเป็นลูกค้าของ EXIM BANK มอบทุนการศึกษาจํานวน 34 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญวันเด็กแห่งชาติ รวมจํานวนเงิน 82,200 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “เติมน้ำใจให้ชุมชน” ของ EXIM BANK ร่วมกับลูกค้าธนาคาร ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงฟ้า โดยมีนายสมชาติ เวชสถล (กลาง) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 
 

EXIM BANK ร่วมกับบริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด จัดทําโครงการ CSR
ส่งเสริมการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ่อทองวิทยา จ.ปราจีนบุรี

 
csr60_1_3.png
 
นายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล (ขวา) ผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิบูล พิบูลธรรม (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด (L Solar 1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มล็อกซเล่ย์ ซึ่งเป็นลูกค้าของ EXIM BANK มอบทุนการศึกษาจํานวน 20 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของขวัญวันเด็กแห่งชาติ รวมจํานวนเงิน 80,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ่อทองวิทยา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “เติมน้ำใจให้ชุมชน” ของ EXIM BANK ร่วมกับลูกค้าธนาคาร ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยมีนายพรชัย ไพรหาญ (กลาง) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อทองวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ่อทองวิทยา จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง