โครงการอบรมด้านธรรมาภิบาล

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2562
4.jpg
5-(1).jpg
6.jpg
7.jpg

4.jpg

5-(1).jpg

6.jpg

7.jpg

การอบรมเรื่องการให้สินเชื่ออย่างมีธรรมาภิบาล 
โดยคุณวีระชาติ ศรีบุญมา (สำนักงานอัยการสูงสุด) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562