การบรรยายพิเศษ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

วันที่ประกาศ 16 สิงหาคม 2556
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

ธสน. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ” ให้แก่กรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อสื่อสารและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านหลักการและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน CG รวมถึงเป็นการด าเนินงานตามเกณฑ์ของระบบคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ในเรื่องการส่งเสริมความโปร่งใสในกาปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมโดยได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตรงกลาง) เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องอัญชัน-สุพรรณิการ์ อาคารเอ็กซิม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง