กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย มีกฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของ ธสน. ที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม รวมถึงให้ความช่วยเหลือหรือให้คำชี้แจงอันเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที และเพื่อให้การปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานการบริการขององค์กร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


หลักการสำคัญในการให้บริการของ ธสน. (Key Principles)
1. ความรับผิดชอบ (Accountability) : ธสน. จะอธิบายและช่วยเหลือให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และจะรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

2. ความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการตัดสินใจของ ธสน. จะเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ ธสน. และ ธสน. จะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน ทันเวลา รวมถึงข้อมูลสำคัญที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า โดยมีการแจ้งข้อมูลไปยังลูกค้าในหลากหลายช่องทางและลูกค้าสามารถติดต่อกลับมายัง ธสน. ตามช่องทางที่ ธสน. ได้จัดเตรียมไว้ได้

3. ความยุติธรรม (Fairness) : ธสน. จะดำเนินการอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และจะให้ข้อมูล เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และบริการ ในแบบเดียวกัน รวมถึงจะเผยแพร่ขั้นตอนการรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) อย่างชัดเจนเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในกระบวนการจัดการปัญหา อย่างยุติธรรมและรวดเร็วของ ธสน.

4. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) : ธสน. จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

 
ข้อตกลงระดับการให้บริการ

1. บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก (PSF)
 • ลูกค้ายื่นเอกสารการเบิกกู้ PSF ก่อนเวลา 13.00 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าเพื่อโอนบาทเนต/Direct Credit ได้ภายในวันเดียวกัน
 • ลูกค้ายื่นเอกสารการเบิกกู้ PSF ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายในวันเดียวกัน

2. บริการรับซื้อเอกสารส่งออก
 • ลูกค้ายื่นเอกสารส่งออก ก่อนเวลา 11.30 น. ธนาคารสามารถรับซื้อเอกสารส่งออกและนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าเพื่อโอนบาทเนต/ Direct Credit ได้ภายในวันเดียวกัน
 • ลูกค้ายื่นเอกสารส่งออก ก่อนเวลา 14.00 น. ธนาคารสามารถรับซื้อเอกสารส่งออกและนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายในวันเดียวกัน

 
3. บริการเปิด L/C (Letter of Credit Issuance)
 • ลูกค้ายื่นคำขอเปิด L/C พร้อมเอกสารประกอบ ก่อนเวลา 14.30 น. ธนาคารสามารถเปิด L/C ได้ภายในวันเดียวกัน

4. บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)
 • ลูกค้ายื่นคำขอโอนเงินไปต่างประเทศพร้อมเอกสารประกอบ ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้ภายในวันเดียวกัน (ยกเว้นกรณีที่ใช้วงเงินสินเชื่อ)

5. บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Remittance)
 • ลูกค้ายืนยันอัตราแลกเปลี่ยนและตกลงให้เข้าบัญชี ก่อนเวลา 14.00 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าเพื่อโอนบาทเนต/Direct Credit ได้ภายในวันเดียวกัน
 • ลูกค้ายืนยันอัตราแลกเปลี่ยนและตกลงให้เข้าบัญชี ก่อนเวลา 15.30 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายในวันเดียวกัน

6. บริการรับแจ้งประกันการส่งออก (Insurance)
 • ลูกค้ายื่นเอกสารแจ้งการรับประกันการส่งออก ก่อนเวลา 13.30 น. ธนาคารสามารถรับแจ้งประกันการส่งออกได้ภายในวันเดียวกัน

7. บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Guarantee ของกรมศุลกากร
 • ลูกค้ายื่นคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Guarantee ของกรมศุลกากร ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

8. บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบล็อกเชน (Block Chain : BC) ของ BCI
 • ลูกค้ายื่นคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Block Chain ของ BCI ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถให้บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (Block Chain) ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

9. บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
 • ลูกค้ายื่นเอกสารคำขอโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถโอนเงินได้ภายในวันเดียวกัน

10. บริการโอนเงินผ่านระบบ Direct Credit
 • ลูกค้ายื่นเอกสารคำขอโอนเงินผ่านระบบ Direct Credit ก่อนเวลา 16.00 น. ธนาคารสามารถโอนเงินได้ภายในวันเดียวกัน

11. บริการเช็คเรียกเก็บผ่านระบบ ICAS
 • กรณียื่นผ่านสาขา ลูกค้ายื่นเช็คเพื่อฝากเรียกเก็บ ก่อนเวลา 12.00 น. ธนาคารสามารถส่งเช็คเรียกเก็บภายในวันเดียวกัน และได้รับเงินในวันทำการถัดไปกรณีเช็คผ่าน
 • กรณียื่นผ่านสำนักงานใหญ่ ลูกค้ายื่นเช็คเพื่อฝากเรียกเก็บ ก่อนเวลา 13.30 น. ธนาคารสามารถส่งเช็คเรียกเก็บภายในวันเดียวกัน และได้รับเงินในวันทำการถัดไปกรณีเช็คผ่าน

หมายเหตุ
ระยะเวลาการให้บริการตามที่กำหนดข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานในการให้บริการทางการเงินของ ธสน. ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการดำเนินการของธนาคาร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริการทางการเงินที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย หรือสัญญาที่ได้มีการตกลงไว้ กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทำให้การปฏิบัติงานตามปกติของ ธสน. ต้องหยุดชะงัก และไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ ธสน. จึงขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการให้บริการได้ตามความเหมาะสม และหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ท่านใช้บริการ (สำนักงานใหญ่ และ/หรือ สาขาของธนาคาร) หรือติดต่อ EXIM BANK CONTACT CENTER โทรศัพท์ 0-2169-9999 ในวันและเวลาทำการธนาคาร

 
ข้อตกลงด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน

1. ด้านการยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
- การร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ 0-2169-9999 กด 7
ทันทีในวันทำการ
- การร้องเรียนผ่านช่องทาง Web site    
2 วันทำการ
- การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
2 วันทำการ
- การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการ สำนักงานใหญ่หรือสาขา
ทันทีในวันทำการ

2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน
ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ ดังนี้      
- เรื่องทั่วไป 21 วัน
- เรื่องซับซ้อน 21 วัน
- เรื่องเสนอแนะ
21 วัน
- เรื่องด่วน
7 วัน

หมายเหตุ
ธสน. ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการและปรับปรุงการดำเนินงานของ ธสน. ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอแนะ/ ร้องเรียนการให้บริการและการดำเนินงานของ ธสน. ได้โดย คลิกที่นี่
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด และหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ท่านใช้บริการ (สำนักงานใหญ่และ/หรือสาขาของธนาคาร) หรือติดต่อ EXIM BANK CONTACT CENTER โทรศัพท์ 0-2169-9999