1. บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก (PSF)
 • ลูกค้ายื่นเอกสารการเบิกกู้ PSF ก่อนเวลา 13.00 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าเพื่อโอนบาทเนต/Direct Credit ได้ภายในวันเดียวกัน
 • ลูกค้ายื่นเอกสารการเบิกกู้ PSF ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายในวันเดียวกัน


2. บริการรับซื้อเอกสารส่งออก
 • ลูกค้ายื่นเอกสารส่งออก ก่อนเวลา 11.30 น. ธนาคารสามารถรับซื้อเอกสารส่งออกและนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าเพื่อโอนบาทเนต/ Direct Credit ได้ภายในวันเดียวกัน
 • ลูกค้ายื่นเอกสารส่งออก ก่อนเวลา 14.00 น. ธนาคารสามารถรับซื้อเอกสารส่งออกและนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายในวันเดียวกัน

 
3. บริการเปิด L/C (Letter of Credit Issuance)
 • ลูกค้ายื่นคำขอเปิด L/C พร้อมเอกสารประกอบ ก่อนเวลา 14.30 น. ธนาคารสามารถเปิด L/C ได้ภายในวันเดียวกัน

4. บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)
 • ลูกค้ายื่นคำขอโอนเงินไปต่างประเทศพร้อมเอกสารประกอบ ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้ภายในวันเดียวกัน (ยกเว้นกรณีที่ใช้วงเงินสินเชื่อ)

5. บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Inward Remittance)
 • ลูกค้ายืนยันอัตราแลกเปลี่ยนและตกลงให้เข้าบัญชี ก่อนเวลา 14.00 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าเพื่อโอนบาทเนต/Direct Credit ได้ภายในวันเดียวกัน
 • ลูกค้ายืนยันอัตราแลกเปลี่ยนและตกลงให้เข้าบัญชี ก่อนเวลา 15.30 น. ธนาคารสามารถนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายในวันเดียวกัน

6. บริการรับแจ้งประกันการส่งออก (Insurance)
 • ลูกค้ายื่นเอกสารแจ้งการรับประกันการส่งออก ก่อนเวลา 13.30 น. ธนาคารสามารถรับแจ้งประกันการส่งออกได้ภายในวันเดียวกัน

7. บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Guarantee ของกรมศุลกากร
 • ลูกค้ายื่นคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Guarantee ของกรมศุลกากร ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

8. บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
 • ลูกค้ายื่นคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

9. บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
 • ลูกค้ายื่นเอกสารคำขอโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ก่อนเวลา 15.00 น. ธนาคารสามารถโอนเงินได้ภายในวันเดียวกัน

10. บริการโอนเงินผ่านระบบ Direct Credit
 • ลูกค้ายื่นเอกสารคำขอโอนเงินผ่านระบบ Direct Credit ก่อนเวลา 16.00 น. ธนาคารสามารถโอนเงินได้ภายในวันเดียวกัน

11. บริการเช็คเรียกเก็บผ่านระบบ ICAS
 • กรณียื่นผ่านสาขา ลูกค้ายื่นเช็คเพื่อฝากเรียกเก็บ ก่อนเวลา 12.00 น. ธนาคารสามารถส่งเช็คเรียกเก็บภายในวันเดียวกัน และได้รับเงินในวันทำการถัดไปกรณีเช็คผ่าน
 • กรณียื่นผ่านสำนักงานใหญ่ ลูกค้ายื่นเช็คเพื่อฝากเรียกเก็บ ก่อนเวลา 13.30 น. ธนาคารสามารถส่งเช็คเรียกเก็บภายในวันเดียวกัน และได้รับเงินในวันทำการถัดไปกรณีเช็คผ่าน

หมายเหตุ
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด และหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ท่านใช้บริการ (สำนักงานใหญ่และ/หรือสาขาของธนาคาร) หรือติดต่อส่วนส่งเสริมการใช้บริการ โทรศัพท์ 0 2271 3700 ต่อ 1580, 1583 ในวันและเวลาทำการธนาคาร
 

ข้อตกลงด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน

1. ด้านการยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center
ทันที
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Web site    
2 วันทำการ
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
2 วันทำการ
 • การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการ สำนักงานใหญ่หรือสาขา
ทันที

2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน
ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ ดังนี้      
 • เรื่องทั่วไป
15 วันทำการ
 • เรื่องซับซ้อน
 
 • เรื่องเสนอแนะ
 
 • เรื่องด่วน
5 วันทำการ

หมายเหตุ
ธสน. ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการและปรับปรุงการดำเนินงานของ ธสน. ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอแนะ/ ร้องเรียนการให้บริการและการดำเนินงานของ ธสน. ได้โดย คลิกที่นี่

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด และหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ท่านใช้บริการ (สำนักงานใหญ่และ/หรือสาขาของธนาคาร) หรือติดต่อส่วนส่งเสริมการใช้บริการ โทรศัพท์ 0 2271 3700 ต่อ 1580, 1583 ในวันและเวลาทำการธนาคาร