กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจ

EXIM FLEXI เป็นบริการรับประกันแบบเหมาจ่าย โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกจัดทำรายงานแจ้งมูลค่าการส่งออกรวม แทนการแจ้งการส่งออกเป็นราย Shipment ต่อ ธสน. และจัดทำรายงานการชำระเงินล่าช้าต่อ ธสน. ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริการนี้จะเหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่มีประสบการณ์ในการส่งออกมานาน

เป็นบริการรับประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญาสำหรับการส่งออกสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย รวมถึงการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยผู้เอาประกันจะได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญา ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมือง

บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน (Investment Insurance) หมายถึง การประกันความเสี่ยงทางการเมืองจากการที่โครงการลงทุนของผู้ลงทุนได้รับความเสียหายในการดำเนินนโยบาย กฎระเบียบ หรือการดำเนินการใดๆ ของรัฐบาลประเทศที่ผู้ลงทุนไปลงทุน ตลอดจนภัยทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อโครงการลงทุนของผู้ลงทุน


ครบเครื่องเรื่องธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 ว่าปัจจุบันมีข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว 4.7 ล้านตัน ต่ำกว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ไว้ที่ 10 ล้านตัน ทั้งนี้ สมาคมโรงสีข้าวไทยให้ความเห็นว่า กรณีดังกล่าวเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก คือ 1) ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมราว 7-8 ล้านตัน 2) เกษตรกรขอใช้สิทธิ์ในมาตรการเยียวยาช่วงน้ำท่วมที่รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้ไร่ละ 2,222 บาท ทำให้เสียสิทธิ์ในการจำนำ และ 3) โดยปกติเกษตรกรมักขายข้าวเพื่อนำเงินสดงวดแรกไปใช้จ่ายในครัวเรือน จึงไม่ได้นำข้าวเข้าโครงการรับจำนำซึ่งได้รับเงินล่าช้ากว่า (โพสต์ทูเดย์, 6 ม.ค. 2555)

01/06/2012
381