บริการประกันการส่งออกระยะสั้น

เป็นบริการประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศซึ่งเกิดจากความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมือง สำหรับกำหนดระยะเวลาชำระเงินไม่เกิน 180 วันนับจากวันส่งออก โดย ธสน. จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ส่งออกในอัตราความคุ้มครองสูงสุดถึง 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
1. ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อ
2. เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ส่งออกในการขยายการส่งออกไปยังตลาดเดิมและตลาดใหม่
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนปรนได้มากขึ้น
4. เพิ่มความได้เปรียบในการเจรจาธุรกิจการค้า โดยช่วยให้ผู้ส่งออกรู้จักผู้ซื้อดียิ่งขึ้น
5. เพิ่มความสะดวกให้ผู้ส่งออกในการติดตามหนี้ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด โดย ธสน. จะเป็นผู้ช่วยในการติดตาม
6. สามารถใช้บริการประกันการส่งออกระยะสั้น เป็นหลักประกันให้แก่สถาบันการเงินได้
h_Exim-4SMEs.jpg          logo_eximFLEXI.gif          logo_eximSURE.gif

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่