ครบเครื่องเรื่องธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจ

เป็นเงินกู้ระยะสั้นสำหรับใช้หมุนเวียนในกิจการเพื่อใช้ในการจัดเตรียมสินค้าทั้งช่วงก่อนและหลังการส่งออกโดยมีระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 180 วัน และใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) ร่วมกับเอกสารทางการค้าประกอบการเบิกกู้เงิน ผู้ส่งออกสามารถกู้เป็นสกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐ หรือเยน

เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อให้ผู้ส่งออกนำเงินไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตของกิจการ เช่น การลงทุนขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ รวมทั้งการสร้างโรงงานใหม่ภายในประเทศ ทั้งนี้ต้องเป็นกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่

เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ผู้ส่งออกได้รับจาก ธสน. โดยให้ผู้ส่งออกทางอ้อมหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก (Supplier) นำเช็คลงวันที่ล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ส่งออกที่เป็นลูกค้า ธสน. มาขายลด เพื่อรับเงินตามเช็คก่อนถึงวันครบกำหนด สำหรับนำเงินไปใช้หมุนเวียนในกิจการ

เป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถขายเครื่องจักรแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ ทั้งเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรที่ใช้งานแล้ว

เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ให้กู้เป็นสกุลเงินบาทสำหรับผู้ส่งออกทางอ้อม (ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก) เพื่อนำเงินไปใช้ในการจัดเตรียมสินค้าทั้งในช่วงก่อนและหลังการส่งมอบสินค้า โดยสามารถนำเอกสารการสั่งซื้อที่ได้รับจากผู้ส่งออก และ/หรือสำเนาใบกำกับสินค้าที่มีการเซ็นรับสินค้าแล้วมาขอกู้เงินจากธนาคารได้