ควอนตัม ไบโอเทค Start-up ไทย เปลี่ยนงานวิจัยเป็นสินค้าสู่ตลาดโลก

วันที่ประกาศ 02 ตุลาคม 2566
Pic_CEO_Talk_0965.jpg

รัฐบาลไทยประกาศแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) โดยส่งเสริมและผลักดันให้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นักวิจัยอย่าง “ดร.สรวง สมานหมู่” จึงตัดสินใจออกจาก Comfort Zone ก่อตั้งบริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด เพื่อวิจัยและพัฒนา แปลงทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของไทยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงมาใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ยา และอาหารเสริม

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ
        ผมเป็นนักวิจัยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่มีความคิดตลอดเวลาว่าเราสามารถนำงานวิจัยออกไปผลิตเป็นสินค้าสู่ผู้บริโภคได้ จึงได้ลาออกไปตั้งบริษัทของตนเองที่ฮ่องกง ทำธุรกิจเกี่ยวกับยา ผ่านไป 2 ปี บริษัทเติบโตดี แต่คิดว่าเราเป็นคนไทย ควรจะนำเอาความรู้มาพัฒนาประเทศชาติจะดีกว่า จึงเข้าไปปรึกษา ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ซึ่งให้คำแนะนำให้เราจัดตั้งบริษัทภายใต้กลไกการส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์อีกรูปแบบหนึ่งของ สวทช. เพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาอุตสาหกรรม BCG นั้นคือที่มาของการจัดตั้งบริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด บริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแรกของ สวทช. โดยผมและทีมบริหารถือหุ้นในสัดส่วน 75% และนักวิจัยจาก สวทช. 25%

โมเดล BCG กับการพัฒนาธุรกิจ
        ควอนตัม ไบโอเทค ได้ร่วมวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ภายใต้ทุนสนับสนุนวิจัยจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ค้นคว้าและวิจัยเปลือกมะนาว จนได้สารสกัดจากเปลือกมะนาวที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมและออกฤทธิ์ทางเภสัชศาสตร์เพื่อให้สารออกฤทธิ์อื่น ๆ ตัวนี้ได้นำไปพัฒนาเป็นสินค้าอย่างหลากหลาย และได้ขายสารสกัดนี้ให้กับบริษัทยาและอาหารเสริมไปแล้วในหลายประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำสารสกัดจากเปลือกมะนาวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกที่ช่วยในการรักษาการอักเสบในโพรงจมูก สามารถป้องกันเชื้อ COVID-19 ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Besuto” ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว และอยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อเตรียมส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยขณะนี้บริษัทได้จดสิทธิบัตรงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศแล้วเกินกว่า 10 สิทธิบัตร เช่น สารสกัดจากกัญชง ฯลฯ
        สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค กำลังพัฒนานี้ ในอนาคตจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรไทยโดยเฉพาะผู้ปลูกมะนาว เมื่อผลิตภัณฑ์จำหน่ายและส่งออกได้ดี ก็จะมีการทำ Contract Farming กับเกษตรกรเพื่อรับซื้อผลผลิตทั้งหมดมาใช้เป็นวัตถุดิบ ขณะนี้ยังใช้วิธีการรับซื้อแบบเปิดกว้างและไม่จำกัดแต่ก็ให้ราคาที่ดีกว่าราคาตลาด ในอนาคตโครงงานของบริษัทจะช่วยเหลือเกษตรกรได้มากในการช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรและพัฒนาการเพาะปลูก

ในวิกฤตมีโอกาส
        ในช่วงที่ COVID-19 แพร่ระบาดหนัก ได้สร้างปัญหากับระบบโลจิสติกส์และ Supply Chain ทั้งโลก เริ่มจากจีนและสหรัฐฯ ไม่สามารถส่งออกวัตถุดิบป้อนให้กับประเทศคู่ค้าได้ บริษัทก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะได้นำเข้าวัตถุดิบและมีสารตั้งต้นบางอย่างที่ส่งออกไปต่างประเทศ ในช่วงนั้นเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาโดยใช้วัตถุดิบในประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์และยังสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้อีกด้วย
        สำหรับผลิตภัณฑ์ “Besuto” ที่ออกจำหน่ายในช่วงที่ COVID-19 ระบาด ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ได้รับการตอบรับอย่างดี ขณะนี้บริษัทกำลังเริ่มขยายตลาดโดยเจรจานำไปจำหน่ายในร้านขายยาชั้นนำเพื่อสุขภาพและความงามอย่างร้าน Boots และห้างสรรพสินค้าโลตัส

การสนับสนุนของ EXIM BANK
        ผมไม่เคยรู้จัก EXIM BANK มาก่อนเลย เมื่อเริ่มทำธุรกิจก็เริ่มศึกษาหาความรู้ อบรมการเป็นผู้ประกอบการ จึงได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ EXIM BANK ว่าเป็นธนาคารที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่สนใจจะส่งออก มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ให้ความรู้และช่วยเหลือแบบครบวงจร นอกจากบริการประกันการส่งออก ที่จะช่วยให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการค้าขายระหว่างประเทศแล้ว ยังมีสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศและพันธมิตร โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ที่ช่วยสนับสนุนด้าน Business Partner สำหรับขยายตลาดและทำให้สินค้าของเราส่งออกไปต่างประเทศ อาทิ เมียนมา สปป.ลาว และเวียดนาม ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ฝากถึงผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออก
        เมื่อมีความสนใจจะส่งออก ต้องเตรียมตัวให้ดีว่าเรามีความพร้อมแค่ไหน ภาษาเป็นเรื่องจำเป็น และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Business Partner สำหรับผม EXIM BANK เป็นเพื่อนคู่คิดที่แท้จริง เพราะว่าถ้าคุณไม่เคยมีประสบการณ์ในการส่งออกเลย เดินมาที่ EXIM BANK จะได้ทุกอย่างที่ต้องการ EXIM BANK เป็น One Stop Service พร้อม ครบ จบในที่เดียว สามารถให้คำแนะนำได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก และผู้ที่ต้องการจะพัฒนาสินค้าให้มี ความแตกต่างและความโดดเด่น สวทช. ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สามารถที่ให้คำปรึกษาและต่อยอดการวิจัยต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นและมีศักยภาพในการส่งออก