แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอใช้บริการ

คำนำหน้า*

ชื่อ*

นามสกุล*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล์*

เลขทะเบียนนิติบุคคล/บัตรประชาชน*

ชื่อกิจการ*

จำนวนปีที่ดำเนินกิจการ*

ประเภทธุรกิจ*

ประเภทสินค้า/บริการ*

สินเชื่อหมุนเวียน
จำนวนเงินบาท
ส่งออก
นำเข้า
Indirect Export
อื่นๆ
ระบุ
สินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศ
จำนวนเงินบาท
สินเชื่อเพื่อการลงทุนต่างประเทศ
จำนวนเงินบาท
บริการด้านการประกันส่งออก
ขอคำปรึกษาแนะนำ โปรดระบุ
ฝึกอบรม / สัมมนาต่างๆ โปรดระบุ
ช่องทางที่ท่านได้รับข่าวสาร