สินเชื่อเพื่อการส่งออกสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ

เป็นเงินกู้ระยะสั้นสำหรับใช้หมุนเวียนในกิจการเพื่อใช้ในการจัดเตรียมสินค้าทั้งช่วงก่อนและหลังการส่งออกโดยมีระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 180 วัน และใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) ร่วมกับเอกสารทางการค้าประกอบการเบิกกู้เงิน ผู้ส่งออกสามารถกู้เป็นสกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐ หรือเยน (การกู้เป็นเงินเยนให้กู้เฉพาะกรณีที่ผู้ส่งออกได้รับ L/C หรือคำสั่งซื้อเป็นสกุลเงินเยนเท่านั้น) ในการกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ส่งออกสามารถนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการขายสินค้า (สกุลเดียวกับที่กู้) ไปชำระหนี้เงินกู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลงเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออกได้
  • เมื่อผู้ส่งออกได้รับ L/C หรือสัญญาซื้อขาย (Contract) หรือคำสั่งซื้อ (P/O) ผู้ส่งออกสามารถนำเอกสารเหล่านี้มาใช้ประกอบการเบิกเงินกู้จากวงเงินดังกล่าว
  • การเบิกเงินกู้แต่ละครั้ง ผู้ส่งออกจะต้องออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เป็นสกุลเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับ ธสน. ตามจำนวนเงินที่เบิกกู้ โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยปกติไม่เกิน 120 วัน
  • เมื่อส่งสินค้าแล้ว ผู้ส่งออกสามารถนำเอกสารส่งออกมาขายที่ ธสน. และนำเงินที่ได้จากการขายเอกสารส่งออกมาชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินส่วนที่เหลือเป็นของผู้ส่งออก (ในกรณีที่ผู้ส่งออกทำสัญญากู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน ธสน. จะจ่ายคืนส่วนที่เหลือนี้เป็นเงินบาทให้แก่ผู้ส่งออก)
  • เป็นวงเงินหมุนเวียน (Revolving Line of Credit) ซึ่งหลังจากชำระเงินกู้ที่คงค้างอยู่แล้ว วงเงินนี้สามารถใช้รองรับการให้กู้ตามเอกสารการสั่งซื้อรายต่อๆ ไปได้
  • ประวัติการส่งออก
  • L/C หรือสัญญาซื้อขาย หรือคำสั่งซื้อ
  • หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
  • งบการเงินและ Bank Statement
  • หลักประกัน

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่