With awareness of the importance of Financial Institution Role in the economic sector and the raising of crimes using banking industry to conceal or transform the illegal assets seem to be derived from the legal source, we adhere to comply with the laws, regulations, rules, working standard relating to the operation of Financial Institution especially the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) including USA Patriot Act sections 5318(j) and 5318(k) of Title 31 of the United States Code, as added by sections 313 and 319(b) of the USA PATRIOT Act of 2001. Furthermore, we have improved our internal procedures to comply with the Thai laws and International Standard (including KYC, CDD measures) and fulfilled the documents for indicating our physical presence.

        Moreover, we also comply with some international regulation i.e. the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). As mentioned above, this section is created for providing the compliance documents of Export – Import Bank of Thailand to Correspondent Banks.

ด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินในภาคเศรษฐกิจและจำนวนอาชญากรรมที่ใช้ระบบการธนาคารในการปกปิดหรือแปรสภาพทรัพย์สินที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมาย ให้ดูเสมือนได้รับมาจากแหล่งอันถูกต้องตามกฎหมาย ที่เพิ่มขึ้น ธสน. จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจธนาคารต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อีกทั้ง ได้พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในให้สอดคล้องกับกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล (รวมถึงกระบวนการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า) และจัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อแสดงถึงการมีตัวตนของธนาคาร

        นอกจากนี้ ธสน. ยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เรื่องการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี จากที่กล่าวข้างต้น หัวข้อนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเอกสารการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยแก่ธนาคารคู่ค้า (Correspondent Bank)Documents of Registration

Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and the Proliferation of Weapons of Mass Destructions (AML/CFT/WMD)


Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA