โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมการค้าภายในมีมาตรการในการผลักดันการส่งออกผลไม้ ปี 2563 ด้วยการสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้รวบรวม รับซื้อ จำหน่าย และส่งออกผลไม้
วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (ทั้งโครงการฯ)
1 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่ของ ธสน. ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใน 30 กันยายน 2563
3 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับซื้อผลไม้ และส่งออกระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 และยื่นเอกสารขอรับเงินสันบสนุนชดเชยดอกเบี้ย ภายใน 30 เมษายน 2564
4 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องแสดงเอกสารหลักฐานขอรับการชดเชยดอกเบี้ย ดังนี้
4.1 แบบคำขอรับการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ปีงบประมาณ 2563
4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตร วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคลประเภทอื่น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นขอรับการชดเชยดอกเบี้ย หรือผู้กระทำการแทนหน่วยงานที่ยื่นคำขอรับชดเชยดอกเบี้ย
4.4 สำเนาใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ยจ่ายจากธนาคาร (รับเอกสารจาก ธสน.)
4.5 สำเนาทะเบียนผู้ส่งออกผลไม้
4.6 เลขที่บัญชีและสาขาธนาคารที่ประสงค์ให้โอนเงินค่าชดเชยดอกเบี้ย ทั้งนี้ ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกันกับผู้ขอรับการชดเชยดอกเบี้ย
4.7 ใบขนสินค้าขาออก ซึ่งได้จัดพิมพ์จากระบบของกรมศุลกากร
4.8 ใบรับรองการคำนวณดอกเบี้ยของผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จาก ธสน. (รับเอกสารจาก ธสน.)
• ยื่นเอกสารขอรับเงินสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยต่อกรมการค้าภายใน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
• ระยะเวลารับซื้อผลไม้ และส่งออกผลไม้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

Service

Fee

Contact for service at