โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการยาง (ยางแห้ง)

โครงการของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ให้การสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แก่ผู้ประกอบการกิจการยาง (ยางแห้ง)
วงเงิน 20,000 ล้านบาท
1. เป็นผู้ประกอบการแปรรูปยางแห้ง (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง)
2. ต้องเป็นผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
3. มีสถานที่จัดเก็บสต็อกยางที่เหมาะสม และเพียงพอตามเงื่อนไขของโครงการฯ
4. เป็นผู้ประกอบกิจการยางที่สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ได้ และธนาคารนั้นรับทราบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการฯ
5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติจาก กยท. เพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 – 30 มิถุนายน 2563
6. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องแสดงเอกสารหลักฐานกับทาง กยท. เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
     6.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล / หนังสือมอบอำนาจ
     6.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ
     6.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ตั้งโรงงานอยู่ (แล้วแต่กรณี)
     6.4 สำเนาใบอนุญาตค้ายาง และใบอนุญาตโรงทำยางตาม พรบ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542
     6.5 แผนที่ตั้งโรงงาน
     6.6 สถานที่จัดเก็บ ความจุของโกดังที่จัดเก็บสต็อกยาง
     6.7 รายงานปริมาณการเก็บสต็อกยางรายเดือนแยกชนิดยาง ย้อนหลัง 1 ปี (น้ำหนักยางให้คำนวณเป็นเนื้อยางแห้ง) นับจากวันที่ยื่นความประสงค์ ทั้งนี้ รวมวัตถุดิบที่สามารถผลิตเป็นยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง
     6.8 เอกสารแสดงความประสงค์ในการจัดเก็บสต็อกยาง (เพิ่มขึ้น) ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ
     6.9 บัญชีการซื้อยาง สำเนาตั๋วสัญญาใช้เงิน พร้อมผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารถูกต้อง
     6.10 สำเนาบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย
     6.11 สำเนาตั๋วสัญญาใช้เงินจาก EXIM BANK พร้อมผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารถูกต้อง (ถ้ามี)
     6.12 สำเนาใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ยจ่ายจาก EXIM BANK พร้อมผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสาร
ผู้ประกอบการดำเนินการกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
1. ผู้ประกอบการที่จะขอเข้าร่วมโครงการฯ ยื่นคำขอ ณ การยางแห่งประเทศไทย
2. คณะทำงาน กยท. เข้าตรวจสต็อกยาง เพื่อพิจารณากรอบวงเงิน
3. กยท. นำส่งเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ และวงเงินที่ผู้ประกอบการได้รับจัดสรร ให้กับธนาคารที่ผู้ประกอบการประสงค์ขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อต่อไป
4. กรณีผู้ประกอบการได้รับอนุมัติวงเงินจาก EXIM BANK เพื่อเข้าร่วมโครงการกับ กยท. ผู้ประกอบการ จะต้องแจ้ง กยท. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติวงเงิน
    กรณีผู้ประกอบการไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อ ให้ยกเลิกคำขอของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการรายนั้น แต่ไม่ตัดสิทธิ์ในการยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการใหม่
5. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก EXIM BANK ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญากับ กยท. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ EXIM BANK อนุมัติวงเงิน
6. ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสาร บัญชีการซื้อยาง และสำเนาตั๋วสัญญาใช้เงิน สำเนาใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ยจ่ายจาก EXIM BANK พร้อมผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสาร จัดส่งให้กับ กยท.
7. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ทาง กยท. ดำเนินการชดเชยดอกเบี้ย

ผู้ประกอบการดำเนินการกับ EXIM BANK
1. ผู้ประกอบการที่ขอเข้าร่วมโครงการยื่นขออนุมัติวงเงินสินเชื่อระยะสั้นในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก EXIM BANK
2. EXIM BANK พิจารณาสินเชื่อตามระเบียบของธนาคาร ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอจาก กยท. (ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นที่ EXIM BANK ไม่สามารถอนุมัติได้ทันกำหนด ผู้ประกอบการ จะต้องขอขยายระยะเวลาการพิจารณาจาก กยท. โดยสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน)
3. EXIM BANK จัดเตรียมเอกสาร สำเนาตั๋วสัญญาใช้เงิน สำเนาใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ยจ่ายจาก EXIM BANK พร้อมผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสาร ให้กับผู้ประกอบการ
• ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
• ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Service

Fee

Contact for service at