มาตรการ EXIM ลดภาระในการชำระหนี้

มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้า SMEs ในการลดภาระในการผ่อนชำระหนี้รายงวดสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจโลกผันผวน
เงินกู้ยืมระยะยาว เงินหมุนเวียน
  • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
  • ทั้งนี้ กรณีขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ได้รับอัตราดอกเบี้ยลดลงจากเดิม 0.125% ต่อปี
  • ให้เพิ่มสัดส่วนการเบิกกู้ เป็นไม่เกิน 95% ของมูลค่า L/C, D L/C, Invoice, D Invoice และไม่เกิน 85% ของมูลค่า P/O,  Contract, D P/O, D Contract มาเบิกกู้ได้
  • ลดอัตราดอกเบี้ยลงจากเดิม 0.125% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • ลดอัตรารับซื้อลดเอกสารส่งออก (Term) ลงจากเดิม 0.125% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี
ตามเดิม
  • เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธสน. (Size SMEs)
  • สำหรับกิจการที่มียอดขายลดลง 15% ขึ้นไป (ใน 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2561)
ระยะเวลาอนุมัติ 16 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Service

Fee

Contact for service at